כללי

1.  ברוכים הנכנסים לאתר idex.co.il (להלן: איידקס או "האתר") בטרם תעשו שימוש באתר, אנא קראו בעיון את תנאי השימוש באתר,  (להלן – "תנאי השימוש").
2.  ע"י מעבר לאתר והמשך השימוש בו הינך מצהיר ומאשר כי קראת את תנאי השימוש שלהלן, הבנת אותם והתחייבת לפעול לפיהם ולחילופין שלא להפר אותם. כמו כן הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה לגבי תנאי השימוש ככל שיתעוררו אצלך שאלות נוספות
3. תנאי השימוש יכול שישתנו בלא הודעה מראש ויעודכנו מעת לעת בהתאם לצרכי האתר ובהתאם לשיקול דעת איידקס. מומלץ כי תעקוב אחר תנאי השימוש התקפים  במועד שימושך באתר. בתנאי שימוש אלה "מפעיל האתר" משמעו איידקס – לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם.
4. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר ובלשון יחיד מטעמי נוחות בלבד והכוונה הינה אף ללשון נקבה וללשון רבים עפ"י ה קשר הדברים וזהות המשתמשים. כותרות הפרקים הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
5.  תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין איידקס שהנו מפעיל אתר idex.co.il (להלן: "מפעיל האתר") לבין הגולשים באתר ו /או במנוע החיפוש שבאתר ו/או בכל יישום ו/או מידע ו/או שירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או מסופק באמצעות האתר.

חובה להשתמש שימוש  ראוי באתר

6. הנך רשאי להשתמש באתר ובמגוון השירותים המוצעים בלא הגבלה ובכפוף לשימוש ראוי  הוגן וחוקי. במקרה של שימוש אחר תהא איידקס רשאית לחסום ואו להסיר משתמשים ואו מידע שאינם עומדים בכללים אלו.
7.  מובהר בזה כי זכות השימוש באתר הינה בכפוף להוראות כל דין ובכלל זה חל איסור חמור על שימוש בלתי חוקי או כזה העלול להוות שימוש בלתי ראוי  לרבות לשם איסוף מידע אישי המחייב רישוי, הטרדה, עלבונות, היזק ואו איום, עידוד עבירות פליליות, הליכת רכיל ואו הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות ואו כל דבר חקיקה אחר

תנאים לעניין אחריות האתר

8.  האתר איננו אתר מכירות אלא פלטפורמה למטרת ייעול החיפוש אחר נותני שירותים ואיידקס עצמה אינה ולא תחשב כמוכרת ו/או כמציעה שירותים כלשהם למשתמש .
9.  כל תוכן המועלה לאתר בידי צד שלישי לרבות נותני שירות המציעים את שירותיהם באתר הינו באחריות המציע בלבד לרבות טיבו, אמיתות המידע, חוקיותו ובכלל.
10.  באתר מוצגים מידע ותכנים של צדדים שלישיים שפרסמו באתר ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של איידקס. הנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש ו/או המקושרים על-ידי האתר, נערכים ומפותחים על ידי אנשים ו/או גופים עליהם אין לאיידקס כל שליטה או ידיעה. תוצאות החיפוש באתר מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של האתר בהסתמך על הנתונים הנאספים ומסופקים ע"י המפרסמים. מידע ונתונים אלה הנם באחריותם הבלעדית של המפרסמים באתר ואיידקס אינה אחראית לתוכנם, לנכונותם ומהימנותם, לרבות פרטים אודות המפרסם, מהות ו/או איכות השירותים המסופקים על-ידו, שמות הספקים של השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי המפרסם .
11. הסתמכות של משתמש ו/או כל צד שלישי, על תוכן ומידע, המצויים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, מן האתר הינה על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו שלו.
12.  איידקס לא תהא אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל ואו התקשרות שמקורם באתר. או שהינו תוצאה של התקשרות בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו בין באופן ישיר באמצעות האתר ובין שמקורה בקישור מהאתר.
13. איידקס לא תהא אחראית לכל התקשרות שתיכרת בין משתמש לבין צד שלישי, ולא  לטיב ו/או איכות השירותים  הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי מפרסמים באתר, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמוצעים בו.
14. איידקס לא תישא לא במישרין או בעקיפין, בנזק מכל סוג שיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי שהגיעו אליו באמצעות קישור מהאתר, לרבות הפסד ואו אובדן ואו הוצאה שייגרמו למשתמש  באתר כתוצאה מכל שימוש באתר ובתכניו.
15.  מובהר במפורש  כי איידקס אינה אחראית לקיומם ואו לאספקתם של השירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים  ו/או לטיבם ו/או איכותם ו/או זמינותם של השירותים הללו.
16.  השימוש ברשת האינטרנט, כולל סיכון של חשיפת  תכני המשתמש ופרטיו לאחרים בין אם בזדון ובין אם בשוגג ואיידקס אינה אחראית לאבטחתם של פרטים אלו  ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. על המשתמש באתר לנהוג בכל אמצעי הזהירות והאבטחה הנחוצים לו לשם שמירת תכניו ושמירה על מידע אישי
17.  פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי איידקס אינם ולא יתפרשו כהצעה למשתמש לעשות שימוש באלה או כעידוד או חסות של מפעיל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
18.  המידע שמוצג באתר הינו על אחריות המפרסם ומומלץ למשתמש להתייעץ עם איש מקצוע בקשר לנתוני השירות הספציפי הדרוש לו , לרבות הנתונים הטכניים והאחרים הדרושים לו.
19.  המשתמש עלול למצוא חלק מהמידע שמצא באתר או באמצעות האתר כמידע שאינו מסכים עימו או מידע מזיק או אסור, הואיל ואין ביכולתה של איידקס לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר, לא תהא איידקס ו/או מי מטעמה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב כל מידע כאמור יחד עם זאת ככל שהגולש מצא באתר מידע שאינו נכון ואו אינו חוקי ואו אינו ראוי הינו מוזמן לפנות לאיידקס ולדווח אודות אלה, איידקס תסיר ואו תחסום את המידע ככל שיידרש לעשות כן עפ:י דין ואו בהתאם להחלטתה.
20. איידקס רשאית להוסיף ואו להסיר קישורים באתר לפי שיקול דעתנ , מובהר בזה כי אין לראות בהוספת קישור כאמור משום הצעה ואו המלצה להשתמש באותו קישור  והשימוש הינו באחריות המשתמש בלבד.
21.  האתר  הינו מנוע חיפוש המאתר ואו משווה מידע שמוצג ומופץ על ידי מפרסמים חיצוניים שאינם בשליטתו כפי שהוא ומציגו באתר; לפיכך, אין לראות באיידקס כמי שממליצה על איזה מהפרסומים או מאשרת בעצם הצגתו את אמיתות הפרסום והתאמתו לכל דין.ואו אחראית לאי דיוקים  בנתונים המופיעים באתר ו/או להפרה של זכויות קניין ואו זכויות יוצרים ככל שמופיעים בפרסומים האמורים.
22.  איידקס אינה אחראית על שום מידע או ייעוץ שנתקבל דרך שירותי החיפוש באתר, ואינו אחראית לשירותים המתקבלים או מוצגים באתר, או מתקבלים דרך כל קישור המסופק על ידי האתר ו/או שירותי החיפוש באתר.

פורום צרכנים באתר

23.  משתמשי האתר רשאים להשתתף בפורום שבאתר, ככל שיהיה מעת לעת (להלן – "הפורום"), לשם חווי דעה על המוצרים והשירותים המפורסמים באתר,
24.   השימוש בפורומים שבאתר מוגבל למשתמשי האתר בלבד
25.  חוות הדעת אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי איידקס והן מוצגות כפי שהן, ללא שהצגתן מהווה הסכמה מצד האתר לנכונות ולאמיתות הנטען בהן.
26.  השימוש בפורום ובאפשרות לחוות דעה על שירות ואו ספק שסופקו תהא תוך הקפדה על כל דין לרבות דיני לשון הרע.  האחריות על הפרת כל דין ואו נזק מכל סוג בשל הפרת כל דין הינם על מפרסם הדברים
27.  המשתמש מתחייב, שלא לעשות שימוש בפורום באופן שיש בו משום הפרה של הוראות כל דין ו/או באופן פוגעני ואו סחטני ואו מטעה ואו  אסור בכל אופן אחר.
28.  המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את איידקס בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הפרת כל דין בשל פרסום חוות הדעת על ידו.
29.  ידוע למשתמש, כי איידקס רשאית לערוך, לשנות, לתקן ואף  למחוק ואו לחסום  חוות דעת, בשלמותן ו/או בחלקן, ו/או כל חומר ו/או מידע על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ו/או שלא להציגן כלל, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש וככל שימצא כי אלה אינם ראויים ואו פוגעניים ואו אסורים או עלולים להתפרש ככאלה.
30.  איידקס תהא רשאית להפסיק את פעילות הפורום אם תמצא כי לדעתה נעשה בו שימוש למטרות שאינן ראויות

קניין רוחני

31. איידקס הינה בעל זכות יוצרים על האתר ותוכנו ככל שלא סוייג מפורשות אחרת. הכול  כהגדרת זכויות אלה בחוק המחשבים  ובחוק זכויות יוצרים ותקנותיו לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, אייקונים וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי איידקס בעצמה או שהזכויות בהם  ואו רשות השימוש בהם ניתנו לאיידקס בידי בעלי הזכות.
32. איידקס אוסרת בזה על העתקה ו/או הפצה ו/או פרסום ו/או שימוש בתכנים המוצגים באתר ככל שלא התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

פרסומות

33.  פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או תמיכה מצד איידקס, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.
34. כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות איידקס יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
35 איידקס איננה המפרסם בפועל, אלא רק מעמידה את האתר כפלטפורמה ממוחשבת המאפשרת למפרסם או מפיץ פרסומת להשתמש באתר לשם הצגת הפרסומת בלבד.

מדיניות פרטיות

36.  בשימוש באתר המשתמש נותן הסכמתו לאיסוף מידע אישי וסטטיסטי  לצרכי האתר ושיפורו. מובהר בזה כי המשתמש רשאי להודיע על סירובו לאיסוף ושימוש במידע  כאמור. איידקס תהא רשאי לעשות שימוש במידע סטטיסטי שנאסף באתרר ואשר אינו כולל מאפיינים ספציפיים של המשתמש לשם שיפור ושדרוג האתר ואו לשם שיווק האתר למפרסמים ולספקים פוטנציאליים.
37.  בשימוש באתר ובמנוע החיפוש בו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עפ"י המדיניות המפורטת לעיל.
38.  איידקס תיסיר פרטים של כל משתמש שפנה בכתב והורה לעשות כן.

ברירת דין וסמכות שיפוט

39.  סמכות השיפוט המקומית והעניינית בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.